Arbetsmiljöverkets förbud och AFS’er för klättrare.
Arbetsmiljöverket (AMV)s krav till professionella trädklättrare/arborister är utan vetenskapligt underlag och kan även vara direkt livsfarliga !


vi har därför nu tyvärr fått gå ut med en
- varning emot Arbetsmiljöverkets osakliga, ovetenskapligt funderade och direkt farliga krav till professionella klättrare.


1. Förbud emot, att klättrande, professionellt certifierade, arborister får utföra klättrande trädarbete utan helkroppssele med falldämpande system.
2. Krav om läkareintyg och arbetsprovning till klättrande, professionellt certifierade arborister.
3.
Regler och krav (för professionellt arbete i höjden)...:
4. Genomgång av bakgrunden för VARNINGEN emot Arbetsmiljöverket och deras krav till professionella klättrare.


Förbud emot att utföra klättrande trädarbete utan helkroppssela med falldämpande system:

Med effekt från 3. april, 2023 har Arbetsmiljöverket (AMV) ställd ut ett prejudicerande förbud till två arboristföretag (Jacksons Trädvård och Trädmastarna) emot professionell trädklättring utan användning av helkroppssele och fallskydd...

Gröna arbetsgivare har skrivit om det här.
Du kan även läse och ladda hem artiklen här. ------->

Som det framgår har dom två arboristföretag överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.


Bifogat klagan fanns ett utlåtande från Petzl, som är producent av falldämpande system. ..
-------->
Petzl skrivar bla, att deras fallskyddande system...;
"...är inte lämpad för trädarbete.", för, att"...frihöjd inte kan garanteras vilket produkten kräver för att inte riskera skada på användaren."
Petzl skrivar dessutom i sitt utlåtande, att när produkten inte "...är lämpliga för arbete i träd bör inte heller räddningsplanen innehålle utrustning som är olämplig för den miljö där räddning ska ske."
Petzls utlåtande går bla att läse här: -------->


Bifogat klagan fanns dessutom också ett utlåtande från Alticlimb.
Alticlimb skrivar bl.a., att:
"Förmuleringarna om "kopplingslina med falldämpare är märkliga."
och
"Bristen i terminolgi ger ett inntryck av att arbetsmiljöverket saknar god kunskap i använding av personlig fallskyddsutrustning."


Även om helkroppselar kan ha sin plats i vissa situationer, tex. rope access/industriklättring, där klättraren alltid är kopplat i två av varandra helt oberoende repsystem, och där klättraren nästan alltid hänger direkt i repet , då finns det knappt några professionella, klättrande arborister, som använder vara sig helkroppssela eller falldämpande systemer, bla för, att...;
- det ville göra arbetet mycket mera påfrestande och mycket svårara/omöjligt och dessutom och inte minst för, att
- det skulle medföra en avsevärd risk för allvarliga fallskador och död.


Livsfarligt agerande från Arbetsmiljöverket.
Vad Arbetsmiljöverket inte verkar förstå, är bla., att;
- en helkroppssela har ett högt (A)-inkopplingspunkt, som är direkt olämligt och potentiellt livsfarligt att använda i samband med professionell trädklättring inkl. trädbeskärning, krongallring, reducering och sektionsfällning etc.. för, att ...
- det gör det nästan omöjligt att röra sig säkert i trädet, och för, att ...
- en skadat person -pga det höga innkopplingspunkt i selan- riskerar att bli hängande medvetslös med huvudet uppåt i längre tid, tills en räddning kan effektueras, vilket jo oundvikligt tar tid och därför medför avsevärd risk för blivande hjärnskador eller död.

Inte heller verkar AMV förstå, att falldämpande systemer förutsätter, att det finns mycket fri luft under användaren för, att man inte skader sig vid ett fall.
I praxis är det näst intill omöjligt i samband med just trädklättring.
Tex. kräver producenten Petzl, att det finns fri luft under en person, som använder deras ASAP falldämpare, svarande till minimum 6 meter + 10 % av det aktiva reps längd, vilket i praxis är omöjligt i samband med trädklättring, där jo tex. finns stomme, kvistar och kapade grenar att skada sig på vid ett fall,vilket producenten annars tydligt gör uppmärksam på och varnar emot.

En av anledningarna till, att man inte använder vara sig högt innkopplingspunkt eller falldämpande system i professionell trädklättring, är, att man står i sporrar/stegjärn och hänger i rep och fliplines, när man klättrar. När man såger, hänger man tom i åtminston två sånna system.
Inga av dessa system är emellertid falldämpande, just för, att det jo finns två system, som båda håller klättrarens vikt direkt.
Om ett eller flera av dessa system, skulle ersättas med ett falldämpande system, jmf AMVs nya krav, som jo inte ens är gjort för att hänge i, skulle det betyde, att klättraren då endast ville hänge i ett punkt, vilket både skulle ge avsevärd mycket mindre stabilitet, båda när klättraren klättrar, hänger och såger och dessutom skulle betyde avsevärd risk för, att klättraren helt i onödan får ett många meter långt fritt fall ner på grenar, kvistar, stomme eller marken !

- En direkt konsekvens av att följe AMV nya krav är därför, att klattraren riskerar att bli allvarligt skadat eller att avlida, vilket självklart är helt oacceptabelt.

Just därför utbildas och certifieras professionella trädklättrare på att förstå dessa allvaliga nackdelar och risker vid att använda helkroppssela, och just därför finns det knappt några professionella, certiferade trädklättrare i Danmark, Norge eller Sverige, som använder vara sig helkroppsselar eller falldämpande system.

Tyvärr verkar Arbetsmiljöverket (AMV) inte vara sig intressera sig för eller förstå tekniker och säkerhet vid professionell trädklättring.

Ändå ställer AMV osakliga krav i strid med vetenskaplig evidens. Krav som därvid riskerar att få allvarliga konsekvenser för båda säkerhet och hälsa för klättrande arborister i Sverige !


Som det bla framgår nedan, har vi många, många gånger försökt att ta kontakt med AMV och efter AMVs önske tom erbjudet att träffas för att förklara och förtydliga och för att komme fram till en hållbar lösning.
Även om AMV till en början flara gånger tackade ja till ett sånt möte, har AMV sen dess (efter, att Torben Vincentsen tok över) tyvärr vara sig ändrat nånting, svarat på våre repeterade förfrågningar om att lämna ut evidens och dokumentation.
I stället har AMV nu gått ut med ett vansinnigt krav om användning av helkropsssela och fallskydd, som riskerar att drabba professionella trädklättrara och deras hälsa allvarligt.


Av den anledning får vi tyvärr konkludera, att...;
- Arbetsmiljöverket antingen är livshotande teknisk inkopemtenta eller livsfarligt indifferenta.

På det underlag är vi tvungna att ge ut en Varning emot Arbetsmiljöverket.
Dessutom är vi självklart också tvungna att informera deltagarna på våra professionella trädklättringsutbildningar om Arbetsmiljöverkets livsfarliga krav och tydliga inkompetens och okunskap om trädklättring och säkerhet för, att det annars skulle riskere att sätte våra utbildningsdeltagara i livsfara.Senaste nytt:
Förvaltningsrätten kom i mars, 2023 fram till, att det förbud, som Arbetsmiljöverket hade gett ut med effekt från 3. april, ändå INTE ska träde kraft och INTE ska vara giltigt, tills målet avgörs slutligt i domstol.
Se artikeln från Gröna arbetsgivare här:.....---->


Arbetsmiljöverket har emellertid tyvärr inte backat i frågan.
AMV står därför fortfarande på, att deras krav om, att klättrande arborister måste använde helkroppssela och falldämpande system, ska stå kvar, även om det evident kan vara livshotande !

Dessutom har Arbetsmilöverket fortfarande inte heller levererat det underlag och den dokumention för behov och effekt av Arbetsmiljövekrets krav om medicinsk kontroll och arbetsprovning för höghöjdsarbetare, som vi begärde av dom i februari, 2022.

Ytterligare har Arbetsmiljöverket efter mera än ett år fortfarande inte heller återvänd med det lovade svar på deras eget förslag om ett möte med arboristbranschen om en lösning på Arbetsmiljöverkets ovetenskapliga krav om medicinsk kontroll och arbetsprovning.

Båda konklusionen om, att Arbetsmiljöveket är livshotande teknisk inkopemtenta och/eller på samma tid livsfarligt indifferenta, när det gäller arbete i höjden, och vår varning emot Arbetsmiljöverket av den anledning, får därför tyvärr stå kvar.

----------------------------- oooooooOoooooooo -----------------------------Arbetsmiljöverkets krav till klättrande arborister om
läkareintyg och arbetsprovning.

I april 2019 gav Arbetsmiljöverket ut AFS 2019:10, som är en ändring av och ett tillägg till AFS 2000:6 om mast- och stolparbete.
Här implementerades dessutom bla AFS 2019:3 om ”medicinska kontroller i arbetslivet”, där det av §71 om ”Klättring med stor nivåskillnad” bla framgår, att...:
”Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter;
1. i stolpe,
2. på stege,
3. i träd, eller
4. liknande, där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation, där undsättning är försvårad.”

- Av §72 framgår det bla, att; ”Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänsbarhetsintyg som avses i §71 ska anordnas och genomföras;
1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2. återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget.”

- Av §73, bilaga 10, st. 2-4, framgår det ytterligare att den medicinska kontrollen bla ska innehålle/innebära;
1. Inhämtning av uppgifter om bla tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, fysiska och psykiska sjukdomar, användning av läkemedel, tobak och alkohol etc.,
"2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,
3. blodtryck bestämmas,
4. arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning utföras
a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
b) återkommande...”

av en legitimerad läkare med specialistkompetens*.
Det preciseras dessutom, att arbetsprovet, jmf. pkt 4 ovan, har en giltighet...
- på 5 år för personer under 40 års ålder med längste giltighet till 42 års ålder.
- på 2 år för personer från 40 - 49 års ålder med längste giltighet till 51 års ålder.
- på 1 år för personer , från 50 års ålder.

Enligt AFS 2019:3, §18 finns det dessutom en sanktionsavgift på min. SEK. 15.000,- om arbetsgivaren** inte kan visa upp tjänstbarhetsintyg, som...
"1. identifierar arbetstagaren,
2. anger för vilket arbete eller vilka arbetsuppgifter tjänsbarhetsintyget gäller,
3. har ett sista giltighetsdatum som inte har passerats,
4. innehåller intygande enligt AFS 2019:3, §15 9-10."

Se mera Arbetsmiljöverkets brist på vetenskapligt underlag för kravet här.

----------------------------- oooooooOoooooooo -----------------------------Varning emot Arbetsmiljöverket
och emot, att höghöjdsarbetare och profesionella klättrare följer
Arbetsmiljöverkets förbud och AFS’er,
gällande höghöjdsarbete, klättring och trädklättring !


BAKGRUND FÖR VARNINGEN emot Arbetsmiljöverket (AMV).
Nedan en kronologisk framställning av våra försök till “dialog” med Arbetsmiljöverket i frågan om medicinsk kontroll och arbetsprovning och sedan även om AMVs krav användning av helkroppssela och fallskyd för professionella trädklättrare:

Med anledning i AFS 2019:3 och AFS 2019:10 om medicinsk kontroll och arbetsprovning av professionella klättrare, skrev vi
- 2. februari, 2022, ett email till Arbetsmiljöverket, där vi (med stöd i Förvaltningslagen och i Lag om offentlig upphandling) bad om dokumentation för underlaget för AFS'en, som du kan se här
;       ----------->

Detta ledde till en viss reaktion från AMV v. överläkare, Ingemar Rodin, som till en början medgav, att det verkade vara brist på vetenskapligt underlag för kravet, och som dessutom verkade vara positiv gentemot ett möte, tex. om möliga ändringer.

Det ändrade sig emellertid snabbt, när Avdelningschef i “Avdelningen för regler och internationella frågor”, Torben Vincentsen,10. mars, 2022, meddelade, att han tok över.

- Inom ett par timmar efter att ha skickat emailen, 2. februari, blev vi uppringd av överläkare, specialist i yrkes- och miljömedicin i Arbetsmiljöverket, Ingemar Rödin.
Han sa bla, att han var helt överens med oss om, att kraven saknade vetenskapligt underlag och, att han därför gärne ville ha ett möte med oss om en möjlig lösning.

Vi kontaktede därför en rad företag och branschorganisationer, som alla var positiva till att vara med vid ett sånt möte.
Endast två organisationer meddelade, att dom inte var intresserade, nämligen;
- Sveriges Arboristförbud, där Dag Svensson, 9. februari, meddelade, att dom; “...ifrågesätter inte saken i nuläget...” !
och
- Svenska Trädförening, där Johan Östberg, 10. februari, svarade:
“När det gäller krav på medicinsk kontroll så kommer krav på detta bli del av våra certifieringar.” !!

- 10. februari skrev Ingemar Rödin till oss, bla, att han ville vidarebefordra allt material till deras "utlämnandefunktion för sekretessbedömning", som sen ville vidarebefordra begärda svar och dokumentation till oss på email.
Dessutom repeterade han i detta email önsket om ett möte och bad om förslag på deltagare och tid vid ettt sånt möte.

- 10. februari svarade vi igen positivt till detta och till hans förslag om ett möte och, att vi ville återkomme med förslag på deltagare och tider, när vi hade fått det begärde underlag och den begärde dokumentation.

Sen fick vi ett delvist svar och partiell dokumentation från AMV.
Denna visade bla, att AMV -innan dom gav ut AFS’en om medicinsk kontroll och arbetsprovning av höghöjdsarbetare- hade skickat detta till ett "proxy"-företag "Origo Group", som sen i sin tur sa, att dom hade kontaktet ETT ENDA, anonymt företag/en anonym person i "arboristbranschen", som sen -enligt Origo Group- hade gett uttryck för, att det nog var en god ide med medicinsk kontroll och arbetsprovning av arborister...! ??
Enligt Arbetsmiljöverket var det allt, som dom hade gjort, innan dom förde inn kraven om medicinsk kontroll och arbetsprovning i AFS’en.

Sen hörde vi inte mera...

- 3. mars, 2022, skickade vi därför påminnelse om utlämning av kvarstående dokumentation och svar om det avtalade möte.
I samma email bad vi dessutom om svar på;
a. - vilket företag/vlken person inom arboristbranschen, som Arbetsmiljöverket genom Origo Group, hade tatt kontakt med...
b. - vilka precisa frågor, som Arbetsmiljöverket genom Origo Group hade ställt till detta företag/denna person
c. - varför Arbetsmiljöverket inte hade skickat förslaget om medicinsk kontroll och arbetsprovning av höghöjdsarbetare till branschorganisationer, utbildnings- och certifierings- företag och -organisationer inom professionell trädklättring och arboristarbete och inom industriklättring.

- 7. mars, 2022, svarade Ingemar Rödin, att han hade skickat vår begäran vidare i organisationen.
Dessutom bad han igen om förslag på tid för ett möte.

- 7. mars svarade vi med en lista över deltagare vid ett möte och föreslog preliminärt ett möte, 21. april, 2022.

- 10. mars fick vi då ett email från Avdelningschef i “Avdelningen för regler och internationella frågor”, Torben Vincentsen (TV), där han skrev, att han nu tok över handläggningen från Ingemar Rödin och, att vi kommer "...att få ett mejl med ärendets diarienummer...", så vi "...kan följa vad som händer i ärendet.".

- 16. mars skrev TV, att han nu "...idag fått tilldelat en jurist som kan bistå i handläggningen...".

- 16. mars, föreslog vi igen ett möte, 21. april, hoss Scan-Rope med "repräsentanter för bla;
- arboristverksamhetar
- utbildare inom yrkesträdklättring
- industriklättringsverksamhetar
- utbildare inom industriklättring
och med BARA, Branschorganisationen för professionell klättring i Skandinavien."

Sen hörde vi emellertid -igen-...INGET !

- 7. april, 2022, skickade vi därför åter igen ytterligare påminnelse till Torben Vincentsen.

- 7. april, svarade Torben Vincentsen, att "Vi har för närvarande en mycket hög arbetsbelastning...Jag återkommer till dig så fort jag kan med svar på dina frågor och förslag till ett digitalt möte."

Sen hände -igen-...
INGET !

Vi fick därför fortfarande inte heller någon reaktion på AMVs eget förslag om ett möte och våra svar på och påminnelser om detta.

- 7. juni fick vi ett email från Torben Vincentsen (TV) med Arbetsmiljöverkets "svar" på våra mera än 3 månader gamla frågor från 3. mars.

Jmf. a och b, betr. frågorna om, varför Arbetsmiljöverket baserade dom nye krav i AFS'en om medicinsk kontroll och arbetsprovning av trädklättrare på...;
- ett enda svar, tom genom ett "by proxy" företag, från ett enda arboristföretag,
- vilket företag, som dom frågade, och om
- vilka exakta frågor, som dom hade ställd till detta företag,
svarade TV, att han inte ville lämna ut frågorna.
Dessutom svarade TV, att han inte ens visste, vilket företag, som frågorna hade ställds till, för, att dessa uppgifter...;"är raderade och inte längre finns kvar" !, även om dom enligt TV och AMV är AMVs enda bakgrund för att ge ut en AFS med krav om arbetsprovning till alla svenska företag och personer, som arbetar med professionell klättring !

Jmf. c. ,betr. frågan om, varför AMV inte hade tagit kontakt med branschorganisationer och med utbildnings- och certifieringsföretag och -organisationer inom arboristyrket och inom industriklättring i Sverige, "svarade" TV, att han ";...beklagar mycket förbiseendet".
Dessutom lovade TV, att Arbetsmiljöverket... "...kommer att notera detta för bruk vid kommande remisser på området.".

Jmf. d., betr. den ursprungliga begäran från 2. februari, 2022, om dokumentation för vetenskaplig evidens för, att medicinsk kontroll och arbetsprovning skulle ha nån effekt på säkerheten för trädklättrara och höghöjdsarbetare, svarade TV, att han/AMV...; "...har kännedom om vetenskapliga studier som lyfter risken för dödsfall vid ansträngande arbete i hög häjd (över 13 meter), och där det finns - risk för att falla fritt, eller man är svår att undsätta."...
Tyvärr ignorerade AMV och Torben Vincentsen åter igen fullständigt vår begäran om dokumentation, och vara sig skickade eller refererade till dom "vetenskapliga studier", som Torben Vencentsen annars påstod skulla vara bakgrunden för, att Arbetsmiljöverket i AFS 2019:3 och AFS 2019:10 nu kräver periodiska medicinska kontroller och inte minst arbetsprovninger av professionella klättrare.
Dessutom skulle möjliga "vetenskapliga studier som lyfter risken för dödsfall vid ansträngande arbete i hög häjd", som jo primärt rör sig om fall och fallrisk, jo fortfarande inte kunne visa, att medicinsk kontroll och arbetsprovning (som jo primärt kan verka präventivt emot möjliga hjärt- och lungproblem), skulla kunne minska en möjlig risk för allvarliga skador eller dödsfall blant professionella, certifierade klättrare.
Jmf. e, betr. frågan om deltagare, tid och plats för det möte, som AMV v. båda Ingemar Rödin och Torben Vincentsen flera gånger tidigare själva hade föreslagit och lovat, svarade Torben Vincentsen -åter igen- inte alls !

- 8. juni, 2022, skickade vi därför ytterligare ett email till Torben Vincentsen / AMV, där vi uppmärksammade dessa brister i AMVs "svar", och åter igen bad om svar och dokumentation, jmf. a-e ovan.

- Sen härde vi emellertid absolut INGET från AMV. och Torben Vincentsen dom nästa 9 månader..!

I stället gav AMV under tiden -med effekt från 3. april, 2023- två arboristföretag prejudicerande förbud emot att utföra trädklättring utan användning av helkroppssela med falldämpande system...!!!???

Detta gjorde AMV på trots av, att AMV v. Torben Vincentsen i sitt email till oss, 7. juni, 2022 "...beklagar mycket förbiseendet" med inte att kontakte arboristbranschen, innan dom gick ut med nye restriktioner för och krav till professionella klättrare sista gång, och på trots av, att AMV v. Torben Voncentsen AV JUST DEN ANLEDNING då lovade, att dom... "...kommer att notera detta för bruk vid kommande remisser på området.".

Denna gången har AMV nu tom. gett ut ett prejudicerande förbud, som är direkt livsfarligt att följa.
Dessutom har det åter igen inte heller har något underlag alls i vara sig vetenskap, verkligheten, säkerhet eller sund förnuft, som dessutom strider direkt emot säker praxis, enligt båda certifieringskraven för professionell trädklättring och producentkraven för användning av falldämpande system !

Med anledning i detta och i, att AMV v. Torben Vincentsen efter mera än ett år fortfarande vara sig har lämnat ut den begärde dokumentation för behovet av medicinsk kontroll och arbetsprövning, svarat på våra frågor eller inviterat till det lovade möte i den anledning, skickade vi...

- 7. mars, 2023, därför ytterligare 2 olika emails med ytterligare påminnelser till AMV och till Torben Vincensen med ytterligara begäran om svar, underlag och dokumentation, jmf. tidigare korrespondans.
Båda dom två nya emails innehöll nu dessutom även begäran om dokumentation för det vetenskapliga och fackliga underlag för Arbetsmiljöverkets nya förbud emot att uföra klättrande trädarbete, om man inte använder helkroppssela och falldämpande system,

När vi ändå -åter igen- inte fick den begärde dokumentation eller något svar alls, skickade vi...:

- 17. mars, 2023 ytterligere, ytterligare, ytterligara, ytterligare påminnelse om svar och dokumentation som begärd mera än ett år tidigare.
Dessutom skickade vi nu därför till slut också en
Förmell klaga över Torben Vincentsen för, att han genom mera än ett år fortfarande vara sig hade svarat eller lämnat ut den begärde dokumentation.

Ytterligare gav vi på den bakgrund ut en
- VARNING emot AMVs livsfarliga anvisningar och förbud på bla:
http://www.naturakademi.com/amvvarning
I samband med det informerade vi självklart också AMV och Torben Vincentsen om, att vi med bakgrund i AMV v. Torben Vincentsens oprofessionella och olagliga agerande och dessutom med anledning i AMVs nya livshotande krav om användning av helkroppssela och fallskyddssystem vid professionell trädklättring nu tyvärr hade fått gå ut med VARNINGEN emot AMVs livsfarliga anvisningar och förbud på bla:
http://www.naturakademi.com/amvvarning

- 4 april, 2023, skickade vi ytterligare, ytterligare, ytterligare ytterligare, ytterligare påminnelse om reaktion, svar och dokumentation, som vi tyvärr FORTFARANDE inte hade fått...!

Möte med Arbetsmiljöverket.
Efter mera äm ett år utan nån form av svar från Torben Vincentsen, med en klaga över honom i den anledning och en Varning emot Arbetsmiljöverket, blev vi då plötsligt inviterade till ett möte med AMV.

12. maj, 2023 hölls mötet.
Här kan du se officiellt majoritetsreferat av mötet.

Som det framgår, skulle Ingemar Rödin skicka texten från vägledningen.
Det gjorde Ingemar Rödin med en gång, och den finns här.

Åter igen blev det bla avtalet, att TV skulle skicka begärd dokumentation och evidens för behovet av medicinsk kontroll och arbetsprovning av professionella, certifierade klättrare.
Dessutom skulle TV bla skicka svar på och dokumentation för, vilken utbildning och vilken bakgrund, som Arbetsmiljöverkets inspektörer inom tex. arboristarbete, fallskydd och professionell klättring för att ställa ut förbud till professionella klättrare, som riskerar liv och hälsa, om dom följer Arbetsmiljöverkets förbud.

Ändå hände det -ÅTER IGEN- INGET !!!

25. maj, 2023 skickade vi därför ytterligare en påminnelse till Torben Vincentsen - med kopia till registraturen - ! och begärde åter igen, igen svar och dokumentation.

26. maj, 2023 fick vi då ett email från Torben Vincentsen, där han skrev, att vi själva fick ta fram namnet på den ansvariga för inspektörna. Vad gäller utbildningen av dessa, som vi jo också hade bett om svar på och dokumentation för bifogade Torben Vincentsen ett PowerPoint dokument, som han skrev; "...gås igenom på inspektörsutbildningen...". !

3. juni, 2023 skickade vi (efter att ha skickat runt det mellan oss) -som avtalet- vårt textändringsförslag till vägledningen till AFS 2019:3 till AMV med kopia till båda "Registraturen, Ingemar Rödin ochTorben Vincentsen.

8. juni bekräftade Ingemar Rödin, att han hade fått förslaget och skrev bla, att han trodde, "...att vi säkert ska kunna få till något utifrån det."
Dessutom skrev Ingemar Rödin, att...; "Jag hoppas, att vi ska hinna göra en ändring i vägledningen redan före sommarsemestrarna...".
Ingemar Rödin skrev dessutom: "Jag håller helt med om att vi inte borde behöva beskriva undantag från reglerna för situation som inte ens innebär klättring.".

2. augusti, 2023 frågade vi därför, hur det gick med att implementera ändringen.

9. augusti, 2023 svarade Ingemar Rödin, att det hade uppkommit juridiska frågeställningar om, huruvida man "rent juridisk kan ha den här formen av exempel i vår vägledning"....
Ingemar Rödin skrev dessutom, att "...vi kommer aom sagt ta tag i denna och närbesläktade frågor så snart som bara möjligt."

12. januari, 2024 skrev vi, att det nu hade gått ytterligare 5 månader utan, att det hade nånting och utan, att vi hade fått något svar.
Vi frågade därför, "...hur det går med att få implementerat dom ändringar, som vi diskuterade?"

16. januari, 2024 svarade Ingemar Rödin då, att bla., att: "Internt bestämdes på ett möte att vi helt enkelt ska ta bort hela exemplet "Om man använder personlig fallskyddsutrustning, utan risk att hamna i en situation där det är svårt att hjälpa arbetstagaren".
Ingemar Rödin orienterade oss dessutom om, att: "Slutligt beslut om att ta bort exemplet om fallskyddsutrustning skulle tas av Torben incentsen, men innan han gjort det så slutade han som avdelningschef. Ny chef för avdelningen är Munasar Said Muse, som nu har beslutet på sitt bord.".

Ändå hörde vi fortfarande ....INGET.

15. februari, 2024 skrev vi därför igen, igen, igen till Arbetsmiljöveket, till Registraturen och till Munasar Said Muse med ytterligare, ytterligare påminnelse om svar, utlämning av dokumentation, vetenskaplig evidens för behovet och nyttjan av Arbetsmiljöverkets krav om medicinsk kontroll och arbetsprovning av certifierade, professionella klättrare och av det vetenskapliga underlag för, att kräve, att professionella, certifierade trädklättrare måste klättra med fallskydd och helkroppssela och med krav om svar.
Dessutom bad vi av korrektion av dom många allvarliga fel i Arbetsmiljöverkets utbildningsmaterial för AMVs inspektörer.
Slutligen meddelade vi, att situationen nu var så allvarlig, att vi får kräve svar och handling från AMV nu.
- Som det framgår: "Annars är vi -efter mera än två år- nu tyvärr tvungna att konkludera, att Arbetsmiljöverket vara sig har den evidens eller den behövliga tekniska kompetens för att träffa vettige, säkra beslut, gällande professionella, klättrande arbetare i Sverige, som behövs för att dessa ska kunne respektera AMVs AFS’er och beslut, vilket vi då kommer att meddela till Arbetsmarknadsdepartementet." !

Du kan även läse vår påminnelse, klaga och krav till AMV med dokumentation här.Sammanfattning:
På trots av dessa åtminston 15 emails med begäringer om svar och dokumentation och påminnelser om svar och dokumentation till AMV, har vi ändå aldrig fått vara sig svar på våra frågor eller den begärde dokumentation och evidens från AMV...!!!
Det strider bla klart emot både Förvaltningslagen och Lagen om offentlig upphandling.

Till slut har vi därför tyvärr fått ge upp i relation till AMV v. Torben Vincentsen (TV) och i stället lagt ut en Varning emot Arbetsmiljöverket.

AMV generellt och TV specifikt verkar inte vara sig intressera sig för eller förstå även helt grundläggande krav till och förutsättningar för säker professionell klättring.
Tex, har AMV helt utan nån dialog med professionella klättrare- gått ut med krav som sätter svenska professionella klättrares liv och hälso i fara !

Vad AMV och TV tex. inte ville förstå eller intressera sig för är, att det kan vare direkt livshotande att hänge medvetslös i en helkroppssela för, att sånna har ett högt (A) inkopplingspunkt, som tvinger den medvetslösa person att ha huvudet uppåt, medans en sittsela, som förmodligen 99% av alla klättrande arborister använder, har ett lågt inkopplingspunkt, som ger en skadat och medvetslös klättrare mycket bättra chanser att överleva utan hjärnskada.
Inte heller verkar AMV förstå, att falldämpande systemer förutsätter, att det finns mycket fri luft under användaren för, att man inte skader sig, om man ramlar, vilket i praxis är näst intill omöjligt i samband med just trädklättring.
Tex. kräver producenten Petzl, att det finns fri luft, svarande till minimum 6 meter + 10 % av det aktiva reps längd under en person som använder deras ASAP falldämpare, vilket i praxis är omöjligt i samband med trädklättring, där jo tex. finns stomme, kvistar och kapade grenar att skada sig på vid ett fall,vilket producenten också själva tydligt gör uppmärksam på och varnar emot.


Konklusion/
VARNING:
Genom medvetet, aktivt och olagligt att låte bli att svara på våra frågor och samtidigt ignorera alla begäringer om underlag och dokumentation och alla försök på dialog med tex. professionella klättrare genom mera än ett år och på samma tid också ignorera båda vetenskap, certifieringskrav för professionell trädklättring och producentuppgifter om säker använding av klätterutrustning inkl. selar och falldämpande utrustning, och ändå ge ut förbud emot trädklättring utan helkroppssela och utan användning av falldämpande system, utsätter Arbetsmiljöverket sveriges klättrande arborister för allvarlig livsfara !

På det underlag är det för tillfället därför tyvärr omöjligt att ha förtroende vid Arbetsmiljöverket generellt och vid Torben Vincentsen specifikt, när det gäller säkerhet vid arbete i höjden inkl. båda industriklättring och professionell trädklättring.

- Kort sagt verkar AMV v. Torben Vincentsen inte vara sig intressera sig för eller förstå nånting om säkerhet vid arbete i höjden.
Ändå ger AMV diktatorisk och utan dialog med fackkunniga och branschen ut AFS'er utan vetenskapligt eller sakligt underlag och förbud, som tyvärr innebär ett direkt hot mot liv och hälsa!

På den bakgrund är vi tyvärr tvungna att ställa ut denna:

Varning emot Arbetsmiljöverket
och emot, att höghöjdsarbetare och klättrare följer Arbetsmiljöverkets förbud och AFS’er,
gällande höghöjdsarbete, klättring och trädklättring.

----------------------------- oooooooOoooooooo -----------------------------


ARBORIST-SKOLAN
Kullanäs, Nr. Kustvägen 26, 26392 Jonstorp
Tel: 0320-560 60
www.arboristskolan.se
info@arboristskolan.se