FRILUFTSLIVETS FÖRSTAHJÄLP. Utbildningen i Friluftslivets förstahjälp. Förstahjälp. Hypothermi. Exposure. Bergsräddning. Mountain rescue. Friluftsliv. Klättring. Träklättring. Bergsklättring. Multitramatisering. Morfinadministration. Akademin för Natur- & Friluftsliv

Utbildningen i:
FRILUFTSLIVETS FÖRSTAHJÄLP
/ WILDERNESS MEDICINE

En intensiv utbildning.
Nästa utbildning


Har du tänkt på, vad du vil göra, om du elller dina kompisar drabbas av ett oylcksfall, när Ni tex. klättrar, paddlar kajak, går på skidor eller på annat sätt håller på med friluftsliv långt från närmaste hjälp?

Utbildningen i Wilderness Medicine / Friluftslivets förstahjälp förbereder dig på sånna situationer.

- Utbildningen vänder sig till den aktiva friluftsutövaren.
- Utbildningen är för dom, som vill kunna hantera olycksfall på egna friluftsturer.
- Utbildningen är också för ledare, instruktörer, guides, vägledare och andra, som har ansvar i samband med tex. friluftsutbildninger, friluftsturer och friluftsaktiviteter etc.


Översikt:
Utbildningen i WILDERNESS MEDICINE
Förutsättninger
Bakgrund
Innehåll

Övrigt:

Material

Allmäna förutsättningar

Utlåtande från tidigare deltakere


Frågor och anmälan


Praktisk information och pris etc.

LADDA HEM BROSCHYR


Utbildningen i FRILUFTSLIVETS FÖRSTAHJÄLP
Förutsättninger
Bakgrund
Syftet med utbildningen


Certifiering som AUKTORISERAD FRILUFTSFÖRSTAHJÄLPER
Förutsättninger


Utbildningen i
Wilderness Medicine
24 timmar.

Förutsättninger:
Du behöver inga förutsättninger för att ta del i 24-timmars
utbildningen i Wilderness Medicine, även om det rekommenderas, att du har något förstahjälpskurs i förväg.Utbildningen i
Friluftslivets Förstahjälp
30 timmar.

Utbildningen i Friluftslivets Förstahjälp består av:
1. - Ett grundläggande förstahjälpskurs inkl. HLR (Hjärt/Lung/Räddning)*, ung. 6 timmar &
2. -
Utbildningen i Wilderness Medicine, 24 timmar.

Förutsättninger:
Du behöver inga förutsättninger för att ta del i Wilderness Medicine utbildningen.Certifiering som
Auktoriserad Friluftsförstahjälper

Förutsättninger:
Om du vill bli certifierad som Auktoriserad Friluftsförstahjälper ska du ha godkänd den samlade utbildning på 34 timmar i Friluftslivets Förstahjälp, dvs. både:

- Grundläggande kurs i förstahjälp
inkl. HLR (Hjärt/Lung/Räddning)
Ung. 6 timmar*

& - Utbildningen i
Wilderness Medicine,
24 timmar
Godkännande:
A. Vid avslutningen av det grundläggande förstahjälpskurs, ska du ha godkänd detta, och du ska sen ta med ditt kursbevis till
utbildningen i Wilderness Medicine för att bli certifierad som Auktoriserad Friluftsförstahjälper.
B. Vid avslutningen av
utbildningen i Wilderness Medicine ska du dessutom visa god teoretisk och praktisk förståelse för det, som du har gått genom på denna utbildning.
Särskild den praktiska hantering av olycksfall och cases, som ingår på utbildningen, har betydelse i denna värderingen.

Om både utbildningsdelarne är godkända, utfärdas certifiering för den samlade utbildning som Auktoriserad Friluftsförstahjälper.
Auktorisationen har en giltighet på fem år.

* Vi kan även erbjuda att arrangere ett 6-timmars kurs i grundläggande förstahjälp i direkt anknytning till uutbildningen i Wilderness Medicine.
<­­­­­­­­­­ Tilbaks till översikt !


Utbildningen i Wilderness Medicine:

Bakgrund:
Vanliga förstahjälpsutbildninger innehåller en del anvisninger, som det kan vara båda praktisk omöjligt och även livshotande att följa i samband med friluftsliv.
När det gäller olycksfall i samband med friluftsliv kan det ta timmar och dagar att få fram hjälp.
Ofta fungerar inte mobiltelefoner.
Dessutom kan det vara väldigt krävande att få ut den skadade.
Ytterligare är skandinaviska friluftsförhållanden särskilt krävande. Vädret är ofta båda kallt och blött, och överlevnadstiden efter ett olycksfall kan därför vara ganske kort, oavsett karaktären av skadan.

Ett olycksfall i samband med friluftsliv kan därför bli allvarligt.
Det finns därför all anledning att säkra den bäst möjliga teoretiske og praktiske bakgrund för at kunna hantera olycksfall bäst möjligt.
Utbildningen i Wilderness Medicine ger denna bakgrund.


Utbildningen i Wilderness Medicine räcker långt vidare än vanliga förstahjälpsutbildninger, som brukar ta utgångspunkt i, att hjälpen kommer med en gång och, att det enda, du ska göra, är att ringe efter hjälp.
Utbildningen ger en grundlig, praktisk införing i förstahjälpen, båda vardagsligt och särskilt i samband med skandinaviskt friluftsliv sommer som vinter.
Utbildningen förberedar dig på att ta hand om en rad olika olycksfall, särskild i samband med friluftsliv.

Utbildningen i Wilderness Medicine bygger både på nyaste vetenskap och på många års praktiske erfarenheter, och den innehåller bla. en rad realistiske, friluftsrelaterade cases etc., som gör, att teori och praksis går ihop med varandra.
På detta sättet lärer du, vad du kan göra, om du eller dina kompisar drabbas av ett olycksfall, när Ni håller på med friluftsliv.
På utbildningen arbetar vi bla. friluftsrelaterade olycksfall, med prioritering vid multitraumatisering (flera skadade med flera skador), smärtbehandling, morfinadministration och symptom på och behandling av frostskador och hypothermi etc.
Du kan läsa mera om innehållet på utbildningen här.

<­­­­­­­­­­ Tilbaks till översikt !


FRILUFTSLIVETS FÖRSTAHJÄLP

Bakgrund:
Många års erfarenhet har visat, att det är nödvendigt att förbereda sig grundligt på, vad man vil göra och på, hur man reagerer, om man drabbas av en oluckshändelse, när man är på friluftstur eller tex. klättrar.
Ulyckor händer ofta, när man minst vänter det.
Dessutom är omständighetarna fast alltid enastående och omväxlande och dom kräver därför både överblick och rutin för att bli tatt hand om ändamålsenligt.
Ytterligare kan det ofta ta både timmar och dagar tills professionell hjälp kan komme fram.
Därtil kommer, att tex. väder- och temperaturförhålanden nästan alltid spelar avgörande inn på överlevnadsmöjlighetarne.
I samband med friluftsliv gäller på så sätt helt andra förhållanden, än man normalt lägger till grund på vanliga førstahjälpsutbildninger.
Det är avgörande, att man reagerer korrekt och effektivt, och effektiv förstahjälps- och räddningsinsats kan vara skillnaden mellan liv och död.

Utbildningen i Friluftslivets Förstahjälp, tar utgångspunkt i desse förhåll och förberedar dig effektivt på en målinriktad och livsräddande insats, om du drabbas av en olycka, där du inte utan vidare kan få fram hjälp.

Utbildningen är sammansat av ett grundläggende förstehjälpskurs över 6 timmar och den specielle utbildning i
Wilderness Medicine över 24 timmar.

Utbildningen innehåller mycket, som inte genomgås på andra förstahjälpsutbildninger.
Vi fokuserer tex. på, hur du undvikar ulyckor och på, hur du tidigt igenkänner symtom på nånting, som annars kunne ha blivit till problem, på samma sätt som vi självklart ser på, vad du kan göra, om olyckan ändå händer.
Äntligen fokuserar vi på, hur du kan handtera situationer, där du har ansvaret för andra på friluftsturer eller i samband med friluftskurs etc., både, när det gäller att undvika olyckor, men även när det gäller att hantera ett olycksfall ändamålsenligt, om det ändå skulle hände.

På utbildningen lägger vi stor vikt på att skapa erfarenheter genom praktik, och utbildningen innehåller därför också en rad friluftsrelaterede praktiske exsempel, domonstrationer, cases och övningar med “skadade” mv.

Syftet med utbildningen i Friluftslivets Förstahjälp:
Syftet med utbildningen är att skapa teoretiska og praktiska förutsättninger för at kunne hantera både små och stora olyckor under svåra vilkår på ett praktisk och ändamålsenligt sätt genom att fokusera, både präventivt och konkret, på hanteringen av olycksfall i samband med friluftsliv året runt, från olyckan håller på att bli verklighet, och till den skadade kan komme under professionel behandling.


Certifiering / auktorisation:
Särskild certifiering ges ut för deltagande på og godkännande av den samlade 30-timmars utbildning i Friluftslivets Förstahjälp.
Se mera om godkännande, certifiering och auktorisation här.

<­­­­­­­­­­ Tilbaks till översikt !


Innehåll på utbildningen i Wilderness Medicine:
24-timmars utbildningen i Wilderness Medicine byggar vidare på det grundläggande kurs i förstahjälp, även om detta kurs inte är ett krav i sig.
Genom utdjupning og inte minst genom en rad praktiske övningar och cases etc. vidarebearbetar och udtvidgar vi med tex:

• Förstahjälpens 4. huvudpunkt
• Livräddande förstahjälp
• Psykisk förstahjälp
• Alarmering
Behandling av;
- medvetslöshet
- andningsstopp
- hjärtstopp
- småskador
- blåsor
- blödningar
- inre blödningar
- lungaskador
- hjärnskakningar
- skallskador
- stukningar
- urledvridningar
- benbrott
- drunkning
- brännskador
- värmeslag / solsting
- snöblindhet
Dessutom innehåller 24-timmars utbildningen i Wilderness Medicine en del ämnen, som inte innehålles i vanliga kurs i förstahjälp.
Vi genomgår och arbetar bl.a. med:
• Insektsstick, fästing, ornbett mv.
• Allergiska reaktioner
• Förgiftningar
• Främmande kroppar i luftstrupen
• Friluftsrelevant fysiologi, bl.a. andning och krettslopp, träning, ernäring och superkompensation etc.
• Förstahjälp och prioritering vid större olyckor
• Signalering och kommunikation vid olyckor
• Förberedelse till transport med helikopter
• Behandling av smärtor, bl.a. morfinadministration
• Multitraumatisering
• Spjälkning, nödbårar och transport av skadade
• Igenkännande och behandling av;
- förfrysningar, köldskador
- nedkylning, hypothermi
- höjdsjuka
• Förslag til innehåll i och genomgång av förstahjälpsväskor till friluftsliv.
Dom många cases och praktiske eksempler på 24-timmars utbildningen är med till att göra utbildningen båda spännande, lärorik och relevant.

Materialer:
På utbildningen i Wilderness Medicine ställs alla relevante förstahjälpsmaterial självklart till förfogande.
Stora delar av utbildningen äger rum utomhus, och du ska därför ta med dig vanliga oömma friluftskläder, stövler och regnkläder.
Förutsättningar:
Du behöver inga förutsättninger för att ta del i
utbildningen i Wilderness Medicine, även om det rekommenderas, att du har något förstahjälpskurs i förväg.
Ålder: Åtminston 18 år.

<­­­­­­­­­­ Tilbaks till översikt !


Praktisk information:
Utbildningen avveckles över tre intensiva dagar, antingen på vår kursfastighet i Sverige eller enligt avtal.

Pris pr. delt: SEK. 4.980,-

Priset inkluderar instruktion och förstahjälpsmaterial. Dessutom möjlighet för att bo i tält på kursfastigheten eller för boende under enkla föhållanden till SEK. 130,- / natt.

Anmälan i god tid.

Nästa utbildning


Utlåtande från deltakare på utbildningen i Wilderness Medicine:
“Et rigtigt godt kurus, hvor man får tilegnet sig større forståelse for førstehjælp i naturen.”
Sune Buur.
“En god uddannelse med seriøsitet, et godt miljø med plads til humor og hygge.
Der lægges vægt på undervisning og ikke på blodplasma og plastiksår. Det er et plus.”

Simon Svendsen.
“Uddannelsen har levet op til forventningerne og mere til.
Det var rart med et kursus, hvor førstehjælp blive behandlet som en ting, hvor man skal prøve for at lære...
En god, lærerig uddannelse, hvor man ikke føler at have spildt sin tid. Jeg ser med positive øjne frem til næste kursus.”

Jesper Larsen.
“Undervisarna är mycket kompetente personer som på ett tydligt och bra sätt har fömedat och delat med sig av sina stora kunskaper och alltid haft goda / bra svar på se frågor som har dykt upp.”
Sven Halldin.
“Holdstørrelsen perfekt. Indhold godt - også i forhold til muligheden for at “afvige” fra pensum i forhold til spørgsmål og konkrete oplevelser.
Kunne godt tænke mig en “niveau 2” gentagelse!”

Peter Laurents.
“Cases giver et realistisk arbejdsgrundlag.
Teorien har været både specifik og almen.
Godt, at man i en mindre gruppe hele tiden kan få uddybende svar på supplerende spørgsmål.
Jeg er blevet bedre i stand til at fokusere på at få overblik og bevare roen.
Afgørende vigtigt er det lave deltagertal (5.8 pers.) som betyder, at man konstant er på.
Pointen med “ingen færdige løsninger” får en til at fokusere på egne evner.
Højt fagligt niveau og masser af facts medfører, at min vider er blevet større. Hyggelig stemning.”

Martin Jensen.
“Meget praksis. Taler til folks sunde fornuft. Indhold (emner) synes baseret på autentiske, relevante erfaringer. Teorien synes grundigt undersøgt.
Jeg er blevet meget tryggere ved min egen handlekraft og ikke mindst ro i en situation.
Jeg kan nu, om ikke reddeliv, så foretage hurtigere beslutninger og overskue muligheder for de involverede og mig selv.
Fagligt og erfaringsmæssigt meget troværdig.
De forskellige cases tvinger en til at reflektere kraftigt og få stor indlæroing / erkendelse.
Forudsat stor indlevelse fra deltagerne er jeg overbevist om, at uddannelsen i Wilderness Medicine ruster ok til at håndtere de fleste ulykker indenfor friluftsliv på bedst mulige vis.”

Simon Abrahamsson.
“Mine kvalifikationer er i høj grad forøget.
Meget praksisbasret. Bliver igen og igen sat i situationer, hvor man skal tage stilling, hvilket øger indlæringen.
Vi har haft grundig gennemgang af friluftsrelaterede ulykker og, hvordan man yder hjælp til disse, hvilket udvikler sig en del fra almindelig førstehjælp.

Rigtig god praktisk baseret uddannelse, som jeg helt sikkert vil anbefale til andre og godt kunne forestille mig at tage igen.”

Thomas Madsen.
“Har gjort mig mer uppmärksam på olika faktorer som styr prioriteringen i samband med friluftsliv.
Mycket bra på det hela.
Utbildningen är ja mycket nöjd med. Även kursisterna gjorde förutsättningena bra.”

David Norell.
“Utbildningen har startat mitt tänkande kring säkerhet i samband med friluftsliv.
Täcker det mesta som kan drabba, och vi har inte bara fått teori utan “utsatts” för de olika scenaria.
Praktik + teori + praktik = Fördjupad kunskap och intresse för att lära teorin.
Jaf har fått större chans att överleva själv (inte offra mig) och att få andra att överleva genom riktig diagnos och hantering av offren.
Har gett praktiske erfarenheter av att agera vid olycksfall och också kunskaper, som kan hjälpa till att förebygga olyckar genom att hålla koll på sin egen och kamraternas status på tur, något som egentligen alla männsikor i friluftsmiljö skulle behöva.
Även om jag aldrig råkar på en olycka, kommer jag ha nytta av det utvecklade tänkande och riskbedömmandet i mitt friluftsliv.”

Zindy Johansson.
“Mht. kvalifikationer vil jeg være bedre til at være realistisk i den givne situation.
En god ide med mange eksempler."

Leif Pipper.
“Vægtningen mellem teori og praksis har været god.
Fint med cases.
Mine kvalifikationer og muligheder er blvet væsentligt bedre. Jeg er bedre til at prioritere."

Mads M. Larsen.
“Jeg er blevet opmærksom på hypotermi, og vil forhåbentlig være i stand til at bevare roen og ikke dumme mig med noget, der kan give tilbageslag over længere tid /f.eks. våd soveposeog kommunikation.
Godt smertebehandlingsscenarie med sprøjter osv."

Martin Rasmussen.
“Særligt casene fandt jeg lærerrige.
Formen med fælles evaluering / samtale efter fx. cases skaber en god grobund for læring, og jeg føler mig bedre rustet nu.
Jeg har fået en hel del ud af kurset. Undervisningsformen har virket godt for mig."

Henny Mikkelsen.
“Jeg har fundet undervisningen god, fordi jeg har fået viden og opmærksomhed på vigtige muligheder for faktisk livredning / prioritering.
Undervisningen har været en god blanding af praksis / teori. At fejle retter opmærksomhed på at gøre det “rigtige” i situationer.
Jeg har fået udvidede handlemuligheder, fokus på alvorligere farer, forebyggende tanke for alvorlige, livstruende farer.
Jeg er tilfreds. En dag mere med mange cases ville være super."

Thye Hansen.
"God, grundslig info. Många olika cases.
Inte för mycket skit i form av oerhörde mängder av teori utan praxis.
Jag fick provat väldigt mycket information av i praxis.
Mycket praxis ger god förståelse för teori.
När det gäller kvalifikationer, har jag gjort jättesteg.
“Tur efter evne” ger verkligen mening nu.
Inget i naturliga / organiske landskap är svart och vitt."

Josef Birch.
“Jag har fått mycket kunskap och flera kompetensar.
Utbildningen är OK med ett enorm högt informationsnivå. Mentalt trätt. Närmast bombat.
Tusen tack för ett skithott förstahjälpenkurs.
Jag sov väldigt bra efter varje dag.

Har .lärt oerhört mycket, och även insett hur oansvarligt jag har agerat tidigare på turer, där det, som tur är, har gått gott.
En riktigt god läring. TACK!

Jörgen Brammer.
"Et stort plus med praktiske øvelser.
Mine kvalifikationer er blevet bedre, specielt pga. indblik i et problem som hypothermi og bedre forståelse for hvilket “redningsudstyr” man bør medbringe."

Emil Kromann.
"Gode cases. Kommer godt rundt. Meget fokus på hypothermi (positivt).
Jeg har fået meget større muligheder for at agare “korrekt” ud fra en given situation, med tanke på mig selv.
God uddannelse som lægger vægt på aktuelle sager, så det er “nemt” at forholde sig til.
Giver basis for at kunne tage beslutninger.
Tak for et fedt kursus, det oversteg mine forventninger milevidt........."

Kenneth Pedersen.
"Vi var omkring alle relevante emner, jeg kan komme i tanker om.
Man får meget mere ud af det med cases end ved ren undervisning.
Jeg føler mig meget bedre rustet til at håndtere ulykker og forhindre, at de overhovedet opstår.
TILFREDS!! Tak for et glimrende og spændende kursus."

Anders Dahl Johnsen.
"Jeg har fået en masse relevant viden i fht. førstehjælp i friluftsliv.
Rigtigt godt med de praktiske cases.
Min viden er meget større nu.
Jeg synes generelt, at det har været en rigtig lærerig uddannelse med højt fagligt niveau."

Marianne Larsen.
"Meget faglig viden.
Gennemgang af mange relevante ting.
Mine kvalifikationer er belvet meget bedre.
Jeg synes, at det er en god og relevant uddannelse, som alle, der har med friluftsliv at gøre, skal have."

Tom Jacobsen.
"Det er virkelig noget, man kan bruge.
Det er fedt, at det bygger på rigtige ting.
Jeg var ikke så skarp, som jeg troede, at jeg var.
Kanon. Bliv ved på denne måde. Det er fedt.
Godt pensum. Der er virkelig noget at tænke over."

Kim Filthuth.
"En masse cases som belyser problemerne.
En meget bred blanding af forskellige typer skader.
God ånd og holdning til emnet.
Tilpas blanding mellem teori og praisks - lige nok til at man er rustet til næste cases.
Evnen til at prioritere er markant blevet bedre / samt emnet om ressourcer skal der tænkes over.
Meget relevant og særdeles gennemgribende pensum.
Mange tak for en stor weekend, oppe hos jer i det svenske, jeg er ked af at jeg ikke kan komme med noget konstruktivt kritik som du kan bruge til fremtiden, men vi er alle 3 meget glade for, at det var hos jer vi tog op til og ikke f.eks. Røde Kors osv. - vi kan virkelig bruge det indlærte til noget."

John Clausen.
"Kurset levede helt op til mine forventninger.
Der var meget teori, som vil tage tid for at bundfælde sig, men det var godt med cases til at afprøve teori i praksis. Vægtningen mellem teori og praksis var fin, og det var godt, at der blev taget udgangspunkt i uheld, som er sket.
Jeg føler, at mine kvalifikationer er blevet øget væsentligt og, at jeg er blevet bedre rustet til at tackle opståede uheld.
Specielt er jeg blevet opmærksom på, at man skal starte med at vurdere hele situationen føst.
Tilsvarende vil jeg tænke meget over gruppestørrelser fremover."

Majbritt Keinicke.
"Kurset var virkelig godt - tankeprovokerende.
Hvad gør man / jeg - og hvordan reagerer jeg i givne situationer?
Indholdet er godt og bredt dækkende.
Casene er uvurderlige.
Teorien bindes godt op af casene.
På nogle punkter var jeg rusten - og meget teoretisk. Casene har synliggjort praksisdelen."

Carsten Pinnerup.
"Wilderness Medicine kurset var fremragende - rigtig godt at blive klog af.
Mine forventninger blev ændret under kurset i takt med forståelsen af alvoren af ulykker under ekstreme og øde forhold, men forventningerne blev indfriede.
Det var gode og relevante emner.
Hvad skal jeg sige om din form, Christian? Unik! interessant! Ind i mellem udofrdrende! Provokerende - garanteret med vilje! : -) men der er OK med mig.
Der var en passende afveksling, og det godt med lidt lettere undervisning om aftenen efter en lang dag.
Jeg har fået øget min forståelse og evne i forhold til prioritering og overblik men også i forhold til forberedelse og planlægning af ture."

Anton Dalsgaard.
"Udtrykket: “You don’t know, what you don’t know” er vel meget rammende.
Kurset vil nok påvirke mine fremtidige friluftsaktiviteter mere end forventet.
Kurset havde en god generel dækning af “friluftsliv”.
Masser af cases er godt, da det er ekstremt lærerigt og kan give nogle billeder / situationer, man kan kalde frem i en eventuel ulykkessituation.
God vægtning med fokus på praktiske cases.
Jeg er blevet mere bevidst omkring, hvad der kan gå galt og, hvor lidt det evt. kræver at være bare rimeligt forberedt på en tur, både med planlægning og udstyr.
Yderligere kvalifikationer kræver mere arbejde med emnet. Jeg kunne derfor overveje at tage kurset igen for at få sat det mere på plads."

Christian Hansen.
“Uddannelsen er inspirerende og har et godt tempo.
Jeg har fået forståelse af, hvad temperatur betyder og af vigtigheden af at tænke sig selv med.”

Jesper Glad.
“Vi kom igennem og diskuterede mange emner.
Uddannelsen var alsidig og berørte mange relevante emner. godt med afveksling mellem teori og praksis.
Det var godt at veksle undervisningsform, så opmærksomheden fastholdes.”

Nanna Sørensen.
“Jeg står nu meget bedre rustet, hvis jeg skal yde førstehjælp.
Cases og teori er meget relevante.
Undervisningsformen har været meget afvekslende, både mellem teori og praksis og mellem forskellige sites.
Dejligt, at praksis er i stor overvægt.
Jeg synes klart, at mine kvalifikationer indenfor hypotermi og ressourceprioritering samt mit overblik i situationen er blevet bedre.
Jeg har klart forbedret mine kvalifikationer for at kunne håndtere en nødsituation i en skoleklasse, hvilket også var formålet for mig.
Gode redskaber, som jeg selv kan bruge i min undervisning.”

Henrik Nielsen.
“Godt med cases og diskussion / information.
Fik god belysning af vanskelighederne ved prioritering ved ulykker.
Virkelig god tilbagemelding på cases.
Underviseren havde hele tiden alle elevers opmærksomhed.
Mine kvalifikationer er blevet bedre, selv om jeg helt sikkert stadig vil lave fejl!
Fremover vil jeg måske være i stand til at stoppe “redning”, hvis det er håbløst / farligt for mig selv.
Vi kom langt omkring, og det satte nogle tanker i gang.
Jeg føler mig bedre rustet til en evt. ulykke og vil helt sikkert have nogle ting med, som jeg ikke havde tænkt på før. “

Helge Ytterdal.
“God blanding af teori og praksis. Mange gode cases.
Dækkede både førstehjælp og friluftsliv generelt.
Uddannelsen er rigtigt god. Ellers ville jeg heller ikke tage den to gange.”

Christian Hansen.
“God veksel mellem teori og praktiske øvelser. Megen erfaring at dele ud af.
Motiverende og lærerigt.
Jeg har helt kelt klart fået bedre kvalifikationer, da jeg har fået viden om, hvilken rækkefølge, tingene bør ske i og, da jeg har set og prøvet cases, hvor der aktivt skulle tages stilling.
Et stort plus er underviserens erfaring og evne til at formidle stoffet på en spændende måde.”

Tony Thomsen.
“Gode cases. Meget viden. Det ligger meget op til, at man selv finder løsningerne og, at man ikke bliver klantret for at gøre noget forkert.”

Steffen Nielsen.
“God veksling mellem teori og praksis. Oplagt og “passioneret” underviser.
Mange praktiske “learning by doing” opgaver og god evaluering af disse.
De mange praktiske cases gav en god forståelse for, hvor kompliceret / besværlige “rednings” situationer kan være og for, hvordan og i hvilken rækkefølge, man bør / kan prioritere.
God dækning af diverse scenarier (med hypothermi in mente), hvilket er relevant de fleste steder i verden. Føler, at jeg er blevet overdænget med viden og facts. Nogle af dem skal jeg lige hjem og have styr på Mange tak.”

Thor Jensen.
“The teachings were always varied (good)
I am not sure about my actions, but my ability to access a situation have greatly improved. (Therefore hopefully also my decision making).
The course was varied, and therefore it waas easy to maintain concentration.”

Andrew Green.
“Opgaverne var varierede. Gode cases.
I forhold til klatring og udendørsliv er indholdet godt, og det er godt at lave tingene i praksis.
Det er godt med meget praksis og, at teorien bliver taget undervejs samt om aftenen.
Efter dette kursus i Wilderness Medicine vil jeg være meget bedre stillet end før, og jeg vil have mere overskud til at tage stilling til tilskadekomne.
Udmærket kursus, godt bygget op på rigtige cases.”

Mikkel Frese.
“Bra och vädigt varierande situationer. Du är en god talare, Christian.
50% praktik och 50% teori. Mycket bra!
Har fått mer förståelse av vikten att nyttja dom resurser man har.
Väldigt underhållande trots, att det är ett väldigt allvarligt ämne.”

Patrik Wallgren.
“Bra med mycket praktik.
En del nyheter, vilket är nyttigt att veta.
Jag har fått upp ögonen på en hel del viktiga punkter och lärt mig nya saker.”

Stefan Alstermo.
“Har fået noget at vide, jeg ikke vidste før (Risikoen for større grupper og alvorligheden af hypothermi).
Jeg har fået bekræftet, at jeg skal sikre mig selv først.
Noget man kan være i tvivl om i “civile” sammenhænge.
Godt, at der ikke er for mange deltagere.”

Stefan Mulvad.
“Der var en god balance mellem teori og praksis.
Mine kvalifikationer er blevet væsentligt forbedrede, o gjeg har bl.a. lært at stille mig selv først frem for ofrene.
Samlet set et supergodt indskud til enhver friluftsgald person. Burde vær et lovkrav.”

Anders Resen Steenstrup.
“Uddannelsen var god fordi den indeholdt en udvidet generel førstehjælp, og fordi den endebar både normale og svære situationer.
Undervisningsformen var kontant og til at føle på.
Der er mange cases. De er gode at have med.
Jeg har fået et meget anderledes syn på mulighederne og first aid.
Uddanenlsen er god og egner sit til turfolk og folk, der er på tur i grupper.”

Anders Andersen.
“I forhold til almindelige førstehjælpsuddannelser er det super med cases.
Rigtigt god blanding af praksis ­ teori, som desværre ikke er almindelig.
Fik næsten hypotermitanken på rygraden.
God, intensiv uddannelse med meget træning / cases, som giver til dels en rygmarvsfornemmelse for ”what to do”.”

Kenneth Jensen.
“Jeg er blevet langt mere opmærksom på skadesforløbet ved et uheld i en friluftssituation.
Jeg har lært meget, og pengene er givet godt ud.”

Anders Kjær Huntley.
“Mine kvalifikationer er blevet meget forbedret, og jeg er blevet mere bekendt med, hvordan en slem situation kan udvikle sig.”

Thomas Dall-Hansen.
“Uddannelsen har lavet op til mine forventninger.
Godt med cases.”

Michael Vester.
“Mine forventninger er indfriede.
Der har været god mulighed for at tage vore holdninger / erfaringer op til overvejelse.”

Nikolaj Zørn.
“Mine forventninger er indfriede.
Der har været god mulighed for at tage vore holdninger / erfaringer op til overvejelse.”

Nikolaj Zørn.
“God vægtning mellem teori og praksis.
Gode cases og fine relevante situationer.
Er nu meget mere opmærksom på hypotermi.
Kender nu til vigtigheden af at få lagt en overordnet plan.
Godt kursus, der kan anbefales til alle, der skal på friluftsture alene eller i grupper.”

Michael Folman.
“Vel gennemtænkt og forberedt uddannelse.
Jeg har fået bedre overblik og mere fokus på afklaringens effekt og betydning.
Har også fået bedre situationsfornemmelse.
Kompetencegivende i ordets bedste betydning.
Godt og interessant, at vi også er kommet omkring holdninger til friluftsliv, og udstyrssnakken har også været relevant.”

Randi Jørgensen.
“Uddannelsen er god, fordi den er praktisk orienteret, og mange forskellige aspekter bliver berørt.
Jeg er godt tilfreds, og mine kompetencer er blevet bedre. Fremover vil jeg muligvis handle mere køligt og velovervejet, inden jeg kaster mig ud i situationerne.
Jeg mangler noget erfaring endnu, inden jeg ville begive mig ud på en større ekspedition, men mindre ulykker og overlevelsesstrategi er jeg blevet mere tryg i.
Fin uddannelse med bredt pensum indenfor friluftsliv.”

Søren Adler-Nissen.
“Jeg synes, at jeg har fået mere ud af det end forventet.
Det er godt, at uddannelsen er bygget op med mange cases.
Vi kom ind på alt friluftsrelateret friluftsførstehjælp.
Jeg er blevet mere opmærksom på, hvor stor betydning hypotermi har, hvor let det kan gå galt og, hvor svært det er at redde folk under friluftsvilkår.
Det har været et meget lærerigt kursus, hvor man får prøvet det hele af og går helt ind og arbejder med tingene.
Det bedste førstehjælpskursus jeg har været på.”

Anders Pedersen.
God blanding af case og teori.
Meget relevant indhold.
Sjovt at prøve tingene i praksis.

Daniel Dinesen.
Indholdet er velfunderet med vægt på evidens.
Uddannelsen er realistisk og brugbar.
Tankevækkende cases.
Jeg har fået bedre forståelse for de svære prioriteringer, der skal gøre i realistiske nødsituationer.
Retter standard Røde Kors kurset til friluftslivets realiteter. Vigtigt!

Morten Wied.
“Uddannelsen hae mere end levet op til mine forventninger.
Læreren er kompetent med erfaring.
Der er masser af forskellige scenarier og nyttig viden.
Man står selv med lorten (problemerne) i casen.
Mine kvalifikationer er blevet meget bedre. Jeg har en anden prioriteringsrækkefølge samt bedre forståelse for vigtigheden af bl.a. varme og læ.
Kurset skaber respekt til både planlægningsfasen og selve førstehjælpsudførelsen (lad være med at spille helt).”

Nikolaj Kirk.
“Uddannelsen har levet op til mine forventninger ...og mere til.
Uddannelsen er god, fordi man for en gangs skyld fik brugelig viden/”erfaring”, der kan bruges i tilfælde af, at man ikke står lige ved siden af sygehuset.
Der er plads til kommentarer og “dumme” spørgsmål.
Der er god vekslen mellem teori og case-situationer. Man bliver ved med at holde koncentrationen og interessen.
Mine kvalifikationer før kurset var begrænsede, dog kendte jeg en del til teorien (fysiologi mm. og havde almindelige førstehjælpskurser.
Efter kurset føler jeg overblik og kan agere i situationer, hvor der ikke lige er en ambulance på vej.
Jeg har også til dels lært at vurdere en krisesituation samt vurdere min egen situation i forhold dertil.
Uddanelsen er brugbar og anvendelig, og jeg føler mig mere kompetent til at tage afsted på tur samt til at have ansvar.
Samtidigt giver casene respekt. Det kræver mere end man tror at tage på tur med ansvar for andre mennesker.”

Trine Abraham Callesen.
“Utbildningen var god, därför att den skapar förståelse för hur snabbt situationer kan uppstå och förändras.
God genomgång av alla typer av akuta situationerr.
Undervisningen var god, enkel och systematisk.
Jag har fått lättare att skaffa mig överblick samt ta fram en handlingsplan för en situation.
Man inser ganska snabbt hur svårt det kan vara att hantera situationer i naturen långt från hjälp. Så inser man också hur viktigt det är med bra planering och förberedelser.”

Rami Farajallah.
“Det fanns en bra mix med praktik och teori.
Möjlighet att diskutera efter cases är bra.
Som amatör känner jag, att jag har fått föståelse för vildmarksliv.
Utbildningen gav förståelse för att ej sätta mig själv i fara och för hur viktigt det är med resurser och planering.
Från att ej haft någon erfarenhet av olycker eller prevention av olycker i vildmarksliv innan i mitt liv, har jag skapat ett förtroende i mig själv att kunne hantera olika situationer efter en sund förmåga och troligtvis en god planering!”

Jonas Isinger.
Meget uddybende og lærerige praktiske eksempler.
Jeg har fået dybere indblik i livreddende førstehjælp.
De praktiske cases gjorde det mere virkeligt og gav mig et bedre perspektiv på virkeligheden.
Jeg har fået en langt større viden om rækkefølge, prioritering g behandling gennem de cases som vi blev udsat for / fik viden i.

Lasse Andersen.
Jeg har lært meget om, hvordan jeg skal prioritere i forhold til situationen.

Emil Olsen.
Jeg føler at jeg PT er i stand til i højere grad at bringe folk ud af en livstruende situation og forlænge tiden for overlevelse.
Gode cases.

Per Rieland.
God balance mellem teori og praksis.
Uddannelsen er mere nyttig end almen førstehjælp.
Mine kvalifikationer er blevet væsentligt forbedrede.

Kristen Frennung.
Afvigelsen fra forventningerne er, at selve det lærte i forløbet har oversteget det, som jeg som udgangspunkt var i stand til at forvente.
At blive udsat for cases af denne karakter bør alle prøve.
Overraskende for mig er, at selv i en tænkt situation, kan man som redder blive frustreret og få hjertebanken.
Udbyttet er mere omfattende end forventningerne. Jeg havde ikke forventet, at jeg rent fysisk ville reagere i tænkte situationer.
Jeg er som udgangspunkt et menneske som lærer bedst ved at have en praktisk tilgang til læring (hands on). At den praktiske læring er lige meget til stede som den teoretiske læring gør, at jeg bliver holdt fast i situationerne.
Mit udbytte har været over forventning.
Samlet vurdering er yderst positivt og ovenståede læring mange tiltag også i daglige situationer.

Rune Petersen
Gode cases - Flere af dem.
Masser af gode pointer.
Case undervisningen god.
Jeg har fået klart forbedrede forudsætninger i forhold til hupothermiens rolle og funktion i friluftsulykker.
Har erkendt vigtigheden af at stoppe op og tænke.
Samlet set masser af "Learning by fucking up", erkendelse og fokus på relativiteten i løsningsmuligheder og handlinger.
Godt med en lille gruppe deltagere.

Andreas Skottfelt
Jag känner mig mycket säkrare i första hjälpen nu.
Nu vet jag , hur jag ska agera och prioritera vid en räddning.
Mycket bra utbildning som har gett mig mer kunskap om, vad jag ska tänke på, och hur jag ska förberda mig, samt hur jag ska agera vid en olycka..

För övrigt, stort tack till dig Christian för en mycket bra utbildning!
Jag blev ut ringd till ett skarpt eftersök, där en 74-åring var försvunnen.
När vi hittade mannen så var han dehydrerad och hade början till hypotermi.
Tack vare dom kunskaper som jag fick lära mig på utbildningen så har
jag nu räddat ett liv!

Alexander Ceder
Innehållsrik utbildning med viktiga punkter.
Bra upplägg med cases.
Bra att själv sitta i centrum för att fatta rätt beslut på cases.Jag har lärt mig väldigt mycket under dessa dagar och ser fram emot att utveckla mina egna utbildningar med dessa principer.
Mycket bra storlek på gruppen.
Kombinationen av olika spännande människor med helt olika bakgrund gjorde kursen spännande. Bra kursledare.

Svante Hansson.
<­­­­­­­­­­ Tilbaks till översikt !


Ladda hem broschyr med beskrivning av utbildningen som pdf-dokument:
Öppna först Acrobat Reader, och öppna däräfter pdf-dokumentet.
Tryck här eller på bilden av broschyren för att ladda hem:           ------------
>
(Pdf-dokument kan läsas med mjukvaranm Acrobat Reader, som kan laddas hem gratis på:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Utbildningen är ett samarbete mellan Klatre-Centeret,
Friluftsuniversitetet & Akademin för Natur- & Friluftsliv.


Utbildningen i:
WILDERNESS MEDICINE /
FRILUFTSLIVETS FÖRSTAHJÄLP

En intensiv utbildning.
Nästa utbildning

OBS:
Vi erbjuder även denna utbildning på beställning och efter avtal.
Utbildningen avvecklas för grupper större än 6 pers.

Akademin för Natur- & Friluftsliv
Kullanäs, 263 92 Jonstorp
Tel:
(+46) (0)320-560 60
post@naturakademi.com

  ©: Akademin för Natur- & Friluftsliv